دوربین مداربسته طراحی سایت سیستم نظارت تصویری تحت شبکه

پلن های پشتیبانی

بسته پشتیبانی 10 ساعته متوالی
ريال 6,۵۰۰,۰۰۰
توضیح: پشتیبانی شامل رفع ایرادات احتمالی، قرار دادن محتوا و اطمینان از بالا بودن وب سایت و ارائه راهنمایی به کاربران مشتری در طی زمان پیشتیبانی است. این خدمات به صورت غیر حضوری ارائه می گردد. تعرفه خدمات حضوری متفاوت است. ارائه خدمات پشتیبانی از طریق ارسال ایمیل و سپس تماس تلفنی با پشتیبانی اپرناک می باشد. و اعتبار این بسته پشتیبانی، یکسال از تاریخ تمدید است.
سفارش
بسته پشتیبانی20 ساعته متوالی
ريال Free
توضیح: پشتیبانی شامل رفع ایرادات احتمالی، قرار دادن محتوا و اطمینان از بالا بودن وب سایت و ارائه راهنمایی به کاربران مشتری در طی زمان پیشتیبانی است. این خدمات به صورت غیر حضوری ارائه می گردد. تعرفه خدمات حضوری متفاوت است. ارائه خدمات پشتیبانی از طریق ارسال ایمیل و سپس تماس تلفنی با پشتیبانی اپرناک می باشد. و اعتبار این بسته پشتیبانی، یکسال از تاریخ تمدید است.
سفارش
بسته پشتیبانی 50 ساعته متوالی
ريال Free
توضیح: پشتیبانی شامل رفع ایرادات احتمالی، قرار دادن محتوا و اطمینان از بالا بودن وب سایت و ارائه راهنمایی به کاربران مشتری در طی زمان پیشتیبانی است. این خدمات به صورت غیر حضوری ارائه می گردد. تعرفه خدمات حضوری متفاوت است. ارائه خدمات پشتیبانی از طریق ارسال ایمیل و سپس تماس تلفنی با پشتیبانی اپرناک می باشد. و اعتبار این بسته پشتیبانی، یکسال از تاریخ تمدید است.
سفارش
بسته پشتیبانی 10 ساعته غیر متوالی
ريال Free
توضیح : پشتیبانی شامل رفع ایرادات احتمالی، قرار دادن محتوا و اطمینان از بالا بودن وب سایت و ارائه راهنمایی به کاربران مشتری در طی زمان پیشتیبانی است. این خدمات به صورت غیر حضوری ارائه می گردد. تعرفه خدمات حضوری متفاوت است. ارائه خدمات پشتیبانی از طریق ارسال ایمیل و سپس تماس تلفنی با پشتیبانی اپرناک می باشد. و اعتبار این بسته پشتیبانی، یکسال از تاریخ تمدید است.
سفارش
بسته پشتیبانی 20 ساعته غیر متوالی
ريال Free
توضیح: پشتیبانی شامل رفع ایرادات احتمالی، قرار دادن محتوا و اطمینان از بالا بودن وب سایت و ارائه راهنمایی به کاربران مشتری در طی زمان پیشتیبانی است. این خدمات به صورت غیر حضوری ارائه می گردد. تعرفه خدمات حضوری متفاوت است. ارائه خدمات پشتیبانی از طریق ارسال ایمیل و سپس تماس تلفنی با پشتیبانی اپرناک می باشد. و اعتبار این بسته پشتیبانی، یکسال از تاریخ تمدید است.
سفارش
بسته پشتیبانی 50 ساعته غیر متوالی
ريال Free
توضیح: پشتیبانی شامل رفع ایرادات احتمالی، قرار دادن محتوا و اطمینان از بالا بودن وب سایت و ارائه راهنمایی به کاربران مشتری در طی زمان پیشتیبانی است. این خدمات به صورت غیر حضوری ارائه می گردد. تعرفه خدمات حضوری متفاوت است. ارائه خدمات پشتیبانی از طریق ارسال ایمیل و سپس تماس تلفنی با پشتیبانی اپرناک می باشد. و اعتبار این بسته پشتیبانی، دو سال از تاریخ تمدید است.
سفارش