دوربین مداربسته طراحی سایت سیستم نظارت تصویری تحت شبکه

پلن های پشتیبانی

بسته پشتیبانی 10 ساعته متوالی
ريال 6,۵۰۰,۰۰۰
رفع ایرادات احتمالی
قرار دادن محتوا و اطمینان از بالا بودن وب سایت
بروزرسانی هسته وب سایت و ماژولها
افزودن امکانات جزئی به وبسایت یا اپلیکیشن
راه های ارائه خدمات: ایمیل و تلفن
نوع خدمات: غیر حضوری
اعتبار: 1 سال از تاریخ تمدید
سفارش
بسته پشتیبانی20 ساعته متوالی
ريال Free
رفع ایرادات احتمالی
قرار دادن محتوا و اطمینان از بالا بودن وب سایت
بروزرسانی هسته وب سایت و ماژولها
افزودن امکانات جزئی به وبسایت یا اپلیکیشن
راه های ارائه خدمات: ایمیل و تلفن
نوع خدمات: غیر حضوری
اعتبار: 1 سال از تاریخ تمدید
سفارش
بسته پشتیبانی 50 ساعته متوالی
ريال Free
رفع ایرادات احتمالی
قرار دادن محتوا و اطمینان از بالا بودن وب سایت
بروزرسانی هسته وب سایت و ماژولها
افزودن امکانات جزئی به وبسایت یا اپلیکیشن
راه های ارائه خدمات: ایمیل و تلفن
نوع خدمات: غیر حضوری
اعتبار: 2 سال از تاریخ تمدید
سفارش
بسته پشتیبانی 10 ساعته غیر متوالی
ريال 8,0۰۰,۰۰۰
رفع ایرادات احتمالی
قرار دادن محتوا و اطمینان از بالا بودن وب سایت
بروزرسانی هسته وب سایت و ماژولها
افزودن امکانات جزئی به وبسایت یا اپلیکیشن
راه های ارائه خدمات: ایمیل و تلفن
نوع خدمات: غیر حضوری
اعتبار: 1 سال از تاریخ خرید
سفارش
بسته پشتیبانی 20 ساعته غیر متوالی
ريال Free
رفع ایرادات احتمالی
قرار دادن محتوا و اطمینان از بالا بودن وب سایت
بروزرسانی هسته وب سایت و ماژولها
افزودن امکانات جزئی به وبسایت یا اپلیکیشن
راه های ارائه خدمات: ایمیل و تلفن
نوع خدمات: غیر حضوری
اعتبار: 1 سال از تاریخ خرید
سفارش
بسته پشتیبانی 50 ساعته غیر متوالی
ريال Free
رفع ایرادات احتمالی
قرار دادن محتوا و اطمینان از بالا بودن وب سایت
بروزرسانی هسته وب سایت و ماژولها
افزودن امکانات جزئی به وبسایت یا اپلیکیشن
راه های ارائه خدمات: ایمیل و تلفن
نوع خدمات: غیر حضوری
اعتبار: 2 سال از تاریخ خرید
سفارش
تشخیص خودرو متوقف شده
تغییر لاین غیر مجاز
تشخیص افزایش حجم ترافیک
شمارش، طبقه بندی و حدود سرعت
تشخیص ورود ممنوع و یا دنده عقب
حداقل و حداکثر سرعت
کاهش میدان دید یا دود و آتش سوزی
شمارش تعداد خودرو ورودی از هریک از ورودی ها در هر
تشخیص بار افتاده در راه ها
تشخیص میانگین سرعت
پرسه زنی عابر پیاده