دوربین مداربسته طراحی سایت سیستم نظارت تصویری تحت شبکه

پلن های لینوکسی

استاندارد لینوکسی-اروپا
ريال Free
ريال۱۵,۰۰۰,۰۰۰
نوع پنل:cPanel
میزان فضا:2GB
ترافیک ماهیانه:20
۱ : (Addon) تعداد دامنه
تعداد ایمیل: نامحدود
زیر دامنه: نامحدود
دامنه پارک شده: نامحدود
پایگاه داده: 1
حساب FTP:نا محدود
لینوکسی
محل:اروپا
سفارش
شرکتی لینوکسی-اروپا
ريال Free
ريال۲۷,۰۰۰,۰۰۰
نوع پنل:cPanel
میزان فضا:5GB
ترافیک ماهیانه:50GB
۳ : (Addon) تعداد دامنه
تعداد ایمیل: نامحدود
زیر دامنه: نا محدود
دامنه پارک شده: نا محدود
پایگاه داده: نا محدود
حساب FTP:نا محدود
لینوکسی
محل:اروپا
سفارش
سازمانی لینوکسی-اروپا
ريال Free
ريال۴۸,۰۰۰,۰۰۰
نوع پنل:cPanel
میزان فضا:10GB
ترافیک ماهیانه:100GB
نامحدود : (Addon) تعداد دامنه
تعداد ایمیل: نامحدود
زیر دامنه: نامحدود
دامنه پارک شده: نامحدود
پایگاه داده: نامحدود
حساب FTP:نامحدود
لینوکسی
محل:اروپا
سفارش
استاندارد لینوکسی-ایران
ريال Free
ريال۱۰,۰۰۰,۰۰۰
نوع پنل:cPanel
میزان فضا:2GB
ترافیک ماهیانه:20
۱ : (Addon) تعداد دامنه
تعداد ایمیل: 50
زیر دامنه: 100
دامنه پارک شده: 100
پایگاه داده: 1
حساب FTP:نا محدود
لینوکسی
محل:اروپا
سفارش
شرکتی لینوکسی-ایران
ريال Free
ريال۱۶,۰۰۰,۰۰۰
نوع پنل:cPanel
میزان فضا:5GB
ترافیک ماهیانه:50GB
۳ : (Addon) تعداد دامنه
تعداد ایمیل: نامحدود
زیر دامنه: نا محدود
دامنه پارک شده: نا محدود
پایگاه داده: نا محدود
حساب FTP:نا محدود
لینوکسی
محل:اروپا
سفارش
سازمانی لینوکسی-ایران
ريال Free
ريال۲۹,۰۰۰,۰۰۰
نوع پنل:cPanel
میزان فضا:10GB
ترافیک ماهیانه:100GB
نامحدود : (Addon) تعداد دامنه
تعداد ایمیل: نامحدود
زیر دامنه: نامحدود
دامنه پارک شده: نامحدود
پایگاه داده: نامحدود
حساب FTP:نامحدود
لینوکسی
محل:اروپا
سفارش
تشخیص خودرو متوقف شده
تغییر لاین غیر مجاز
تشخیص افزایش حجم ترافیک
شمارش، طبقه بندی و حدود سرعت
تشخیص ورود ممنوع و یا دنده عقب
حداقل و حداکثر سرعت
کاهش میدان دید یا دود و آتش سوزی
شمارش تعداد خودرو ورودی از هریک از ورودی ها در هر
تشخیص بار افتاده در راه ها
تشخیص میانگین سرعت
پرسه زنی عابر پیاده